Výskum a vývoj produktu ECOGI v spoločnosti KYBERNETES

Výzva na predkladanie cenových ponúk

zadávanie zákazky v režime výnimky osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovarov z NFP

Spoločnosť KYBERNETES, s.r.o. na základe získania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu cez Operačný programu Výskum a inovácie , prioritnú os: P1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií, Investičnú prioritu: 1.2 – Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a špecifického cieľa 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách cez nástroje výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 pre schválený projekt "Výskum a vývoj produktu ECOGI v spoločnosti KYBERNETES", ktorého poskytovateľom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zastúpení Ministerstva hospodárstva SR, ako vyhlasovateľ/zadávateľ, touto cestou         

OBSTARÁVA

cez výzvu na dodanie tovarov s názvom zákazky

Výrobno-produkčné zariadenia pre Inovačnú časť projektu v spoločnosti KYBERNETES

Dovoľujeme si osloviť podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti predmetu zákazky o predloženie návrhov - cenovej ponuky na dodanie v podmienkach zákazky definovaných logických celkov - tovarov. Výsledkom tohto obstarávania, zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru z NFP, bude kúpna zmluva uzatvorená s úspešným/úspešnými uchádzačom/mi podľa Výzvy na predkladanie ponúk - podmienok zákazky a ich príloh, v zmysle nemenného návrhu zmluvných podmienok, uvedeného v prílohách podmienok zákazky.

Veríme, že sa vyhlásenej zákazky zúčastníte a predložíte cenovú ponuku. Pri predložení cenovej ponuky sa prosím riaďte podmienkami zákazky a jej prílohami uvedenými v nasledujúcom:

„Softvéry pre výskumno-vývojovú úlohu v spoločnosti KYBERNETES, s.r.o.“

Firma KYBERNETES, s.r.o., so sídlom Omská 14, 040 01 Košice, na základe získania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu cez Operačný programu Výskum a inovácie, prioritnú os: PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií, Investičnú prioritu: 1.2 – Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a špecifického cieľa 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách cez nástroje výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 pre implementovaný projekt "Výskum a vývoj produktu ECOGI v spoločnosti KYBERNETES", ktorého poskytovateľom je MŠVVaŠ SR v zastúpení MH SR, ako osoba podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, touto cestou

OBSTARÁVA

cez výzvu dodanie tovarov s názvom zákazky „Softvéry pre výskumno-vývojovú úlohu v spoločnosti KYBERNETES, s.r.o.“. Dovoľujeme si preto osloviť podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti predmetu zákazky o predloženie návrhov - cenovej ponuky na dodanie v podmienkach zákazky opísaných tovarov. Výsledkom tohto verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 postupom podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou, bude kúpna zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa podmienok zákazky s nízkou hodnotou, ich príloh, v zmysle nemenného návrhu zmluvných podmienok, uvedeného v prílohách podmienok zákazky. Veríme, že sa vyhlásenej zákazky podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou zúčastníte a predložíte cenovú ponuku. Pri predložení cenovej ponuky sa prosím riaďte podmienkami zákazky a jej prílohami.

Zverejnené dňa 25.11.2019.

Štúdia uskutočniteľnosti a experimentálny vývoj 3D integrovaného senzorického zariadenia

"Štúdia uskutočniteľnosti a experimentálny vývoj 3D integrovaného senzorického zariadenia, zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania / oznámenia použitého ako výzva na súťaž: 1884 - WYS, Vestník č. 26/2014 - 06.02.2014"

1. INFORMÁCIA týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, otváranie časti ponúk "Ostatné"

2. Výsledok vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ

 1. 

Výzva na podávanie návrhov

"Štúdia technickej uskutočniteľnosti a priemyselný výskum novej inteligentnej regulačnej technológie pre optimalizáciu riadiacich procesov"
KYBERNETES

Prázdny
Prázdny

2.

Výzva na podávanie návrhov

"Experimentálny vývoj inteligentnej regulačnej technológie pre optimalizáciu riadiacich procesov"

K

Prázdny


 

  KYBERNETES, s.r.o.

Omská 14, 040 01 Košice, Slovenská republika

Prázdny

     +421 905 622 376
     kybernetes@kybernetes.sk
     www.kybernetes.sk

IČO: 36 734 519
IČ DPH: SK2022317297
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s., SK26 1100 0000 0026 2371 1617