Prázdny

PRODUKT
RODIAN

Prázdny

Popis činnosti

Inteligentný adaptívny riadiaci modul RODIAN sa priebežne (online) nastavuje na optimálne podmienky riadenia na báze metód umelej inteligencie. Výpočet a nastavovanie optimálnych parametrov riadenia je realizované plne automaticky, bez zásahu procesných inžinierov. Riadiaci modul s umelou inteligenciou RODIAN obsahuje neurónové siete, klasické a fuzzy riadenie a optimalizačné algoritmy.

 

Inteligentný panelový regulátor
RODIAN - IPR3. 

Panelový regulátor s umelou inteligenciou dokáže priebežne (online) v automatickom režime regulácie identifikovať riadený systém, vytvárať matematický model riadeného technologického procesu a následne automaticky priebežne vypočítavať a nastavovať optimálne konštanty regulátorov. Je to samostatný počítačový modul s farebným
dotykovým displejom. Jeho súčasťou sú taktiež analógové vstupy a výstupy pre pripojenie zariadení, ako aj ethernetové komunikačné rozhranie pre pripojenie do distribuovaných systémov v priemysle alebo v domácnostiach. Inteligentný panelový regulátor je ako hotový výrobok určený na automatickú reguláciu technologických procesov. Je možné ho umiestniť priamo do výroby ako aj do velínov a riadiacich centier výrobných podnikov a v neposlednom rade do domácností.

Priemyselná karta
do riadiacich systémov

RODIAN KARTA

Priemyselná karta do riadiacich systémov pre automatické, priebežné získavanie matematických modelov, nastavovanie regulačných konštánt a optimálne riadenie technologických procesov.

Inteligentný mobilný kufor
RODIAN IMK

Inteligentný mobilný kufor predstavuje kompletné vývojové pracovisko pre analýzu, modelovanie a optimalizáciu výrobných technologických procesov v priemyselných aj v laboratórnych podmienkach. Súčasťou tohto vývojového pracoviska je priemyselný modul – regulátor s analógovými a digitálnymi vstupmi a výstupmi, ethernetovým komunikačným modulom a vizualizačným dotykovým panelom.

Inštrukcie do riadiacich systémov

Inštrukcie do počítačových riadiacich systémov
v jazykoch C, C++, C# a programovacích jazykoch PLC

Aplikácie

Výrobné podniky a spoločnosti | Vesmírny výskum | Servisné strediská | Výskumné strediská | Inžinierske spoločnosti zaoberajúce sa automatizáciou | Distribučné obchodné spoločnosti | Projekčné spoločnosti | Výskumno-vývojové pracoviská | Univerzitné laboratórne pracoviská | Energetický priemysel | Hutnícky priemysel | Potravinársky priemysel | Teplárenský
priemysel | Strojárenský priemysel | Vodárenský priemysel | Letecký priemysel

INVESTÍCIA DO SPOLOČNEJ BUDÚCNOSTI

Toto zariadenie bolo vyvinuté s finančnou podporou z EÚ v rámci
Operačného programu KONKURENCIESCHOPNOST A HOSPORÁRSKY RAST
Kód ITMS: 25110320026 
Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Názov projektu:  Priemyselný výskum a experimentálny vývoj v spoločnosti KYBERNETES s.r.o.

Bulletin

Viac informácii o produkty SPACEYE

Prázdny

PRODUKTY

Prázdny
Prázdny

Produkty, ktoré sú výstupom
našich výskumných a vývojových projektov

Prázdny

PROJEKT

ECOGI

Prázdny

ECOGI 

 

 

 

Prázdny

PROJEKT

SPACEYE

Prázdny

SPACEYE - 3D integrované senzorické zariadenie, ktoré ponúka plne integrované riešenie všetkých podsystémov depaletizácie objektov

Prázdny

PROJEKT

METEO

Prázdny

Lokálna predikcia počasia pomocou neurónových sietí

meteo.mdj.sk
 

Prázdny

PROJEKT

RODIAN

Prázdny

Regulátor, ktorý je schopný sa priebežne (online) nastavovať na optimálne podmienky, na báze umelointeligentných metód

Prázdny

  KYBERNETES, s.r.o.

Omská 14, 040 01 Košice, Slovenská republika

Prázdny

     +421 905 622 376
     kybernetes@kybernetes.sk
     www.kybernetes.sk

IČO: 36 734 519
IČ DPH: SK2022317297
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s., SK26 1100 0000 0026 2371 1617