PROJEKTY

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Najvýznamnejšie projekty spoločnosti KYBERNETES, s.r.o.

Prázdny

Výskum a vývoj produktu ECOGI v spoločnosti KYBERNETES s.r.o.

Názov a sídlo prijímateľa: KYBERNETES s.r.o., Omská 14, Košice
Miesto realizácie projektu: Omská 14, Košice
Výška NFP: 945 043,16€
 

Projekt rieši výskum a vývoj nového produktu „ECOGI" spoločnosťou KYBERNETES v Košiciach, s vysokým stupňom inovácie, ako produktu pre ucelené riešenie automatickej optimalizačnej stratégie využívania primárnych energetických zdrojov, ktorý vo finálnom výsledku povedie k optimalizácii a celkovému zníženiu spotreby elektrickej a tepelnej energie vo výrobných podnikoch. Produkt ECOGI bude integrovať viaceré zdroje tepelnej a elektrickej energie a na základe žiadanej spotreby online optimalizovať spotrebu energií v závode. Dôraz bude kladený na maximálne využitie alternatívnych zdrojov energií v priemyselných podnikoch, z ktorých mnohé v súčasnosti disponujú heterogénnymi zdrojmi energií, no chýba im integrovaný riadiaci systém pre efektívne kombinovanie energetických agregátov a možnosti akumulácie energie a jej následného využívania.

Cieľom výskumu a vývoja projektu je zariadenie ECOGI, ktoré bude kompaktné a umiestnené v jednom priemyselnom racku. Ide o miniaturizovaný produkt pozostávajúci z troch hlavných podsystémov, (1) podsystému integrátora výrobných energetických zdrojov, (2)podsystému výkonovej a riadiacej elektroniky pre obojsmerné odovzdávanie elektrickej energie potrebného pre moderné a budúce SMART podniky a (3)podsystému optimálneho modelovo-orientovaného riadenia všetkých v súčasnosti dostupných ekologických energetických zdrojov na báze matematických metód a metód umelej inteligencie. Zariadenie bude vhodne konfigurovať a parametrizovať proces spotreby energie aj na základe predikcií krátkodobých aj strednodobých potrieb podniku.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Prázdny

Štúdia uskutočniteľnosti a experimentálny
vývoj 3D integrovaného senzorického zariadenia

  

Obdobie riešenia projektu:  2014-2015
Celkový objem financovania projektu:  791,000.- EUR
Kód ITMS:  25110320069
Operačný program:  KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPORÁRSKY RAST
Prioritná os 1:  Inovácie a rast konkurenciescnopnosti 
Opatrenie 1.3:  Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Inovačnou myšlienkou projektu je rozšíriť identifikáciu objektov v 3D priestore a zautomatizovať vybratie identifikovaného objektu na základe 3D skenu a sofistikovaných algoritmov.

Aplikačným výstupom projektu je 3D integrované senzorické zariadenie určené najmä pre hospodársku prax. Špecifikácia požiadaviek na toto zariadenie bola realizovaná v spolupráci so zástupcami priemyslu.

O aplikačný výstup projektu po jeho dokončení už v súčasnoti prejavila záujem spoločnosť GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. Tento projekt je v štádiu riešenia.

Pre viac informácii,
nahliadnite do nášho bulletinu.

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj v spoločnosti KYBERNETES s.r.o.

Obdobie riešenia projektu:  2011-2013
Celkový objem financovania projektu:  596,580.- EUR
Kód ITMS:  25110320026
Operačný program:  KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPORÁRSKY RAST
Prioritná os 1:  Inovácie a rast konkurenciescnopnosti
Opatrenie 1.3:  Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Inovačnou myšlienkou projektu bolo vytvorenie regulátora, ktorý je schopný sa plne automaticky a priebežne (online) nastavovať na optimálne podmienky. Celé riadenie je vykonávané na báze umelo-inteligentných metód s dôrazom na adaptivitu a autonómnosť, za pomoci najmodernejších technických prostriedkov určených pre optimálne riadenie technologických procesov.

Miestom realizácie projektu bolo sídlo spoločnosti Kybernetes, s.r.o., Košice, Omská 14 avšak výsledky výskumu a vývoja sú určené pre hospodársku prax.

Aplikačnými výstupmi projektu sú dve zariadenia,

(1) Inteligentný mobilný kufor (IMK)
(2) Inteligentný panelový regulátor (IPR)

Zariadenia sú schopné plne automaticky a priebežne (online) nastavovať optimálne parametre regulácie. Tieto aplikačné výstupy projektu sa nasadzujú a uplatňujú v priemysle a sú súčasťou produktového katalógu spoločnosti Kybernetes, s.r.o.

Pre viac informácii,
nahliadnite do nášho bulletinu.

Ďalšie projekty realizované spoločnosťou

V minulosti boli predstavitelia spoločnosti (Ing. Ján Liguš, PhD. a Ing. Jana Ligušová, PhD.) riešiteľmi nasledujúcich projektov základného výskumu v akademickom prostredí:

 1. SALEIE – Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions, Referenčné číslo projektu: 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW, Work Package 3: Global Challenges (2012-2015)
   
 2. Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE, ITMS kód projektu:26110230070 (2013-2015)
   
 3. Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí, , ITMS kód projektu: 26110230086 (2013-2015)
   
 4. Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE, ITMS kód projektu: 26110230093  (2013-2015)
   
 5. Dynamické hybridné architektúry v multiagentových sieťových riadiacich systémoch, VEGA, č. 1/0286/11 ( 2011-2014)
   
 6. Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, ITMS kód projektu: 26220120030 (2012-2013)
   
 7. Multiagentové sieťové riadiace systémy s automatickou rekonfiguráciou, VEGA, č. 1/0617/08 (2008-2010)
   
 8. Modelovanie, riadenie a simulácia distribuovaných výrobných systémov, APVT, APVT-51-011602 (2002 – 2005)
   
 9. Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných procesov, projekt KEGA, KEGA 3/120603
   
 10. Inteligentné a informačné technológie pre rozpoznávanie objektov, VEGA, č. 1/2185
   
 11. Metódy a prostriedky systémov na podporu rozhodovania s dôrazom na rozpoznávanie vzorcov, VEGA, č. 1/9031/02
   
 12. Multiagentové hybridné riadenie zložitých systémov, VEGA, č. 1/2183/05 (2005 – 2007)
   
 13. Multiagentové inteligentné riadenie zložitých systémov, VEGA, č. 1/9032/02 (2002 – 2004)

  KYBERNETES, s.r.o.

Omská 14, 040 01 Košice, Slovenská republika

Prázdny

     +421 905 622 376
     kybernetes@kybernetes.sk
     www.kybernetes.sk

IČO: 36 734 519
IČ DPH: SK2022317297
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s., SK26 1100 0000 0026 2371 1617