Tematické oblasti výskumu
a vývoja spoločnosti 

Spoločnosť KYBERNETES, s.r.o. sa v oblasti výskumu a vývoja zameriava na aplikačné oblasti kybernetiky, pričom hlavnými aplikačnými oblasťami sú:

Automatizácia
priemyselných procesov


V širokom rozsahu s dôrazom na návrh a vývoj adaptívneho a autonómneho riadenia zložitých technologických procesov a sieťových riadiacich systémov so zameraním na:

 návrh a vývoj priemyselnej elektroniky – najmä v kategóriách viacvstupových senzorických, diagnostických a komunikačných modulov,

inteligentných algoritmov – najmä neurónových sietí v oblasti identifikácie riadeného systému, tvorby modelu riadeného systému
s jeho následným využitím na predikciu a riadenie s online nastavovaním regulačných konštánt s dôrazom na systémy reálneho času,

priestorového počítačového videnia v riadení – resp. strojového videnia s cieľom získať požadované informácií z obrazu, ktoré vstupujú do riadiaceho algoritmu technologického procesu vo fáze výroby produktov ako aj vo fáze testovania produktov,

multiagentových distribuovaných sieťových riadiacich systémov – dôraz v tejto oblasti je kladený na návrh a implementáciu optimálnych
a spoľahlivých topológií a algoritmov sieťových riadiacich systémov
a návrh komunikácií medzi prvkami tohto heterogénneho sieťového riadiaceho systému so zameraním na formalizmus ontológií a formáty multiagentovej komunikácie v sieťových riadiacich systémoch.

 

Robotika
 

Najmä priemyselná robotika a autonómna mobilná robotika. Dôraz oblasti výskumu v priemyselnej robotike je kladený na:

 vývoj metód a algoritmov - zvyšujúcich univerzálnosť a autonómnosť priemyselných robotov,

 automatizovaný návrh a generovanie algoritmov robotických manipulátorov,

 priestorové počítačové videnie - v priemyselnej robotike, ktorého cieľom je získanie požadovaných priestorových informácií z obrazu, ktoré vstupujú do riadiaceho a rozhodovacieho algoritmu priemyselných robotov vo fáze výroby produktov ako aj vo fáze testovania produktov,

 komunikačné algoritmy – pre komunikáciu priemyselného robota so štandardnými priemyselnými riadiacimi systémami a s inými priemyselnými robotmi.

V oblasti autonómnej mobilnej robotiky sa výskumne zameriavame na:

 návrh a vývoj elektroniky – v oblasti riadiacich jednotiek a rozhraní autonómnych mobilných robotov,

 priestorové počítačové videnie – v mobilnej robotike, ktorého cieľom je získanie požadovaných priestorových informácií z obrazu, ktoré vstupujú do riadiaceho a rozhodovacieho algoritmu autonómneho mobilného robota,

 integrácia a spracovanie údajov z heterogénnych senzorických systémov s cieľom dosiahnuť optimálne riadenie,

 vývoj algoritmov riadenia, rozhodovania,

 komunikačné algoritmy – s dôrazom na cloudové softvérové služby a komunikáciu autonómneho mobilného robota s inými agentmi multiagentového systému.

 

Strategické ciele

Byť stabilnou a bezpečnou spoločnosťou pre všetkých zamestnancov, zákazníkov, spolupracujúce organizácie, vedecko-technickú spoločnosť a všetky ďalšie spolupracujúce subjekty


 

Posilniť vedecko-výskumné postavenie spoločnosti v národnom
a medzinárodnom priestore, s orientáciou
na spoluprácu priemyslu s univerzitným prostredím s využitím medzinárodných kontaktov v rámci EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering)

Prázdny

Aplikovať výsledky výskumu
a vývoja nasadzovaním najnovších metód
z oblasti kybernetiky, automatizácie, umelej inteligencie, informačných a komunikačných technológií v jednotlivých rezortoch priemyslu.


 

Prázdny

Zohrávať významnú úlohy
v oblasti inovácií v priemysle na Slovensku
a v zahraničí.

 

Prázdny

Budovať a posilňovať výskumnú
a vývojovú infraštruktúru v spoločnosti
v oblasti technického a priestorového vybavenia ako aj v oblasti zamestnaneckej základne na úrovni európskych a svetových výskumných laboratórnych štandardov v oblasti kybernetiky.

 

Prázdny

Patentovať technické riešenia
a zariadenia, ktoré sú výstupmi výskumno-vývojovej činnosti spoločnosti.

 

Prázdny

Dosahovať vedecko-výskumné výsledky, ktoré sú publikovateľné na odborných medzinárodných kongresoch, sympóziách a konferenciách
a v karentovaných časopisoch. 

Prázdny

Popularizovať vedu
a výskum v oblasti kybernetiky pre širokú verejnosť formou publikácií v domácich vedecko-populárnych časopisoch.
 

Profil spoločnosti

Spoločnosť KYBERNETES s.r.o. bola založená začiatkom roka 2007. Úmyslom založenia spoločnosti bolo vytváranie a nasadzovanie najnovších metód a technológií z oblasti kybernetiky, automatizácie, umelej inteligencie, informatiky a komunikačných technológií do jednotlivých odvetví priemyslu v tuzemsku aj v zahraničí.

Hlavnou činnosťou je zabezpečenie špecifikácie automatizovaných riadiacich a robotických systémov na základe požiadaviek zákazníkov, ich dodávku, oživenie, programovanie a zavedenie technológie do technickej prevádzky.

Spoločnosť od začiatku veľmi úzko spolupracuje s akademickými a vedeckými inštitúciami, participuje v laboratórnych podmienkach pri vývoji nových metód v oblasti moderných riadiacich algoritmov.

V úvodných rokoch spoločnosť sledovala výskumné a vývojové procesy v akademických inštitúciách najmä v Technickej univerzite v Košiciach, Fakulte elektrotechniky a informatiky a s ďalšou nadväznosťou a participáciou na laboratórnych úlohách s prepojením na prax – školenia v laboratóriu Inteligentných distribuovaných systémoch riadenia, Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU Košice.

Spojovacím faktorom pre rozvoj spolupráce „akademickej pôdy“ a podnikateľského prostredia boli aj sú predstavitelia spoločnosti Kybernetes, s.r.o. pán Ing. Ján Liguš, PhD. spolu s manželkou Ing. Janou Ligušovou, PhD. Už počas ich dlhodobého pôsobenia na univerzitnej pôde sa rodila myšlienka pretavenia teoretických znalostí do praktických riešení. Tie dokážu efektívne optimalizovať prebiehajúce procesy a navyše umožňujú šetrenie finančných prostriedkov.

Praktické podmienky ukázali potrebu neustáleho vývoja a rozvoja nových technológií v oblasti riadenia a regulácie systémov hlavne vo výrobno-spracovateľských podnikoch.

V súčasnosti spoločnosť spolupracuje aj s rôznymi komerčnými firmami, k najvýznamnejším v oblasti vedy a výskumu patrí spoločnosť Betamont s.r.o.KYBERNETES dnes predstavuje aktívnu firmu v sofistikovaných oblastiach kybernetiky, umelej inteligencie, robotiky, meracej automatizačnej techniky a vývoja elektronických systémov.V týchto odvetviach nastáva veľký dopyt po inováciách v synergii s výskumom nových technologických riešení. Tie na jednej strane šetria finančné prostriedky a na druhej skracujú čas potrebný na realizáciu niektorých úkonov v spomínaných odvetviach priemyslu.

Spoločnosť KYBERNETES s.r.o. je členom Slovak.AI (Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie), ktoré bolo založené v roku 2019 ako platforma pre excelenciu v umelej inteligencii a platforma prepájajúca študentov, výskumníkov, podnikateľov, učiteľov, investorov a všetkých ďalších, ktorí sa zaujímajú o umelú inteligenciu, profesionálne a/alebo z nadšenia z úžasného potenciálu, ktorý umelá inteligencia prináša.

Počet výskumných projektov
s národnou a medzinárodnou spoluprácou.
 

Podiel finančných prostriedkov získaných aplikáciou výskumu a vývoja v hospodárskej praxi.

Objem finančných prostriedkov smerovaných na technickú infraštruktúru.
 

Výskumná kapacita zamestnancov.

 

Prázdny

Organizačná štruktúra
spoločnosti

Prázdny
Prázdny

Konateľ spoločnosti

Ing. Ján LIGUŠ, PhD.

Prázdny

Oddelenie výskumu a vývoja

Ing. Jana LIGUŠOVÁ, PhD.

výskum, vývoj, programovanie, správa IT

Oddelenie podporných služieb

Eva JERGOVÁ

administratíva, nákup, predaj, účtovníctvo

Prázdny

Výročné správy
spoločnosti

Prázdny
Prázdny
Prázdny

» Výročná správa 2018

Prázdny

» Výročná správa 2017

Prázdny

» Výročná správa 2016

  KYBERNETES, s.r.o.

Omská 14, 040 01 Košice, Slovenská republika

Prázdny

     +421 905 622 376
     kybernetes@kybernetes.sk
     www.kybernetes.sk

IČO: 36 734 519
IČ DPH: SK2022317297
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s., SK26 1100 0000 0026 2371 1617