Prázdny

PRODUKT
SPACEYE

Prázdny

Popis činnosti

Systém slúži pre priemyselné využitie v oblasti depaletizácie, teda automatizovaného vykladania náhodne usporiadaných predmetov z palety / krabice. Jeho úlohou je vytvorenie 3D modelu daného predmetu, zosnímanie palety / pracovného priestoru a určenie pozície a natočenie predmetu. Tieto informácie následne slúžia manipulátoru pre správne uchopenie a premiestnenie daného objektu.

Prázdny

Výhody

 • Úplná integrita zariadenia – SPACEYE ponúka plne integrované riešenie všetkých podsystémov depaletizácie objektov (podsystému prípravy a tvorby modelu reálneho objektu, podsystému pre vyhladávanie a urcenie miesta uchopenia spolu s podsystémom pre uchytenie a následné uloženie objektu)

 

 • Adaptivita systému – zariadenie SPACEYE plne adaptívne z hladiska tvorby modelu reálneho objektu. Poskytuje plne automatizované vytvorenie modelu reálneho objektu bud priamym zosnímaním alebo nacítaním jeho CAD 3D modelu

 

 • Krátka doba implementácie – implementácia modelov nových reálnych objektov je realizovaná do 24 hodín

 

 • Vysoká spoľahlivosť lokalizácie a manipulácie objektov – zariadenie SPACEYE kombinuje technológie kamerových systémov a triangulácie s využitím lasera

 

 • Vysoká rýchlost lokalizácie a manipulácie objektov – celková kumulovaná doba (1) snímania, (2) lokalizácie objektu a (3) uchopenia a uloženia objektu je do 7s

 

 • Vysoká robustnosť zariadenia – zariadenie SPACEYE nemá žiadne obmedzenia povrchových a tvarových vlastností vyhladávaných objektov. V prípade velkosti je zariadenie štandardne prispôsobené do velkosti europaliet. Ani väcšie rozmery paliet nie sú obmedzením, je tu len nevyhnutné prispôsobit snímacie zariadenie

Funkcie

 • Registrácia vyhľadávaného modelu
 • Získanie mraku bodov (point cloud) z hľadanej oblasti
 • Programové vyhľadanie registrovaného modelu v pracovnom priestore
 • Pozícia a natočenie modelu v 3D priestore s určeným miestom pre uchopenie objektu pomocou robotického manipulátora a jeho umiestnenie do požadovaného priestoru
 • Automatické generovanie trajektórie robotického manipulátora pre spoľahlivé a bezpečné uchopenie a vyloženie

Generovanie mraku bodov

Predstavuje množinu súradníc bodov v 3D priestore. Každému bodu prislúchajú súradnice ( x, y, z ). Jeho získanie je možné využitím viacerých prístupov – 3D alebo pohyblivé 2D skenery, kombinácia obrazu dvoch kamier.

Vytvorenie 3D modelu

Prebehne pomocou automatizovaného systému otočnej plochy a kamier resp. Iných senzorov. Výstupom je 3D model vo forme mraku bodov registrovaného predmetu.

PREZENTÁCIA PRODUKTU

SPACEYE

PRINCÍP FUNGOVANIA

SPACEYE

VĎAKA PODPORE EÚ

Toto zariadenie bolo vyvinuté s finančnou podporou EÚ v rámci operačného programu KONKURENCIE SCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST  
Kód ITMS: 25110320070
Priorita 1 Inovácia a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Názov projektu: Štúdia uskutočniteľnosti a experimentálny vývoj 3D integrovaného senzorového zariadenia. 

Prázdny
Prázdny

PRODUKTY

Prázdny
Prázdny

Produkty, ktoré sú výstupom
našich výskumných a vývojových projektov

Prázdny

PROJEKT

ECOGI

Prázdny

ECOGI 

 

 

 

Prázdny

PROJEKT

SPACEYE

Prázdny

SPACEYE - 3D integrované senzorické zariadenie, ktoré ponúka plne integrované riešenie všetkých podsystémov depaletizácie objektov

Prázdny

PROJEKT

METEO

Prázdny

Lokálna predikcia počasia pomocou neurónových sietí

meteo.mdj.sk
 

Prázdny

PROJEKT

RODIAN

Prázdny

Regulátor, ktorý je schopný sa priebežne (online) nastavovať na optimálne podmienky, na báze umelointeligentných metód

Prázdny

  KYBERNETES, s.r.o.

Omská 14, 040 01 Košice, Slovenská republika

Prázdny

     +421 905 622 376
     kybernetes@kybernetes.sk
     www.kybernetes.sk

IČO: 36 734 519
IČ DPH: SK2022317297
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s., SK26 1100 0000 0026 2371 1617