Ochrana osobných údajov

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému so záznamom.

Spoločnosť KYBERNETES s.r.o., IČO: 36 734 519, so sídlom Omská 14, Košice 040 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddieli: Sro, vložka č. 19315/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“), týmto informuje v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe
týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“), že spracúva osobné údaje neurčitého okruhu osôb prostredníctvom kamerového systému so záznamom. Kamerový systém funguje v nepretržitom režime.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu kamerového systému (bez zvukovej stopy), pričom takéto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa [čl. 6, ods.
1, písm. f) Nariadenia], najmä za účelom bezpečnosti a ochrany majetku Prevádzkovateľa, jeho zamestnancov a ďalších osôb nachádzajúcich sa v objektoch Prevádzkovateľa. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané iba príslušnými zamestnancami Prevádzkovateľa, prípadne sprostredkovateľom (napr. bezpečnostná agentúra). Poskytnuté osobné údaje môžu byť sprístupnené aj tretím stranám (štátnym orgánom, súdom, polícii a pod.) v rámci výkonu ich zákonných právomocí. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak sa odvolal súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

Máte právo kedykoľvek namietať monitorovanie Vašej osoby kamerovým systémom so záznamom, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa spočívajúcom v bezpečnosti a ochrane majetku Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Svoje práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona môžete ako dotknutá osoba uplatniť v sídle Prevádzkovateľa. V prípade, že si u Prevádzkovateľa uplatňujete ako dotknutá osoba niektoré z práv dotknutej osoby podľa
právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti dotknutej osoby nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má Prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si Prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať
o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť. Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. S ohľadom na vyššie uvedené účely spracúvania osobných údajov je ich poskytnutie povinné (nie je nutný Váš súhlas), nakoľko je ich spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.
V súlade s Nariadením a Zákonom budú Vami poskytnuté osobné údaje uchovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutná k účelu ich spracúvania. Poskytnuté osobné údaje budú najneskôr po uplynutí 15 dní
zlikvidované. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so Zákonom a Nariadením, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
Prevádzkovateľ prijal najmä nasledujúce opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému
neoprávnenému spracúvaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov: obmedzený prístup k získaným osobným údajom a ich technické zabezpečenie. Informácia o umiestnení kamerového systému:
 adresa monitorovaného objektu: Rampová 6, Košice
 počet kamier so záznamom: 8
 oblasti, ktoré monitorujú kamery: vstup a vjazd do objektu, parkovisko, obvod budovy

  KYBERNETES, s.r.o.

Omská 14, 040 01 Košice, Slovenská republika

Prázdny

     +421 905 622 376
     kybernetes@kybernetes.sk
     www.kybernetes.sk

Org. ID: 36 734 519
VAT No.: SK2022317297
Bank connection:
Tatra banka a.s., SK26 1100 0000 0026 2371 1617