Prázdny

KVALITA


 

Systém manažérstva kvality

Spoločnosť KYBERNETES sa rozhodla vytvoriť, zaviesť a trvale udržiavať Systém manažérstva kvality (SMK) v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2015. Viedlo ju k tomu presvedčenie, že s pomocou zavedeného systému manažérstva kvality dokáže ešte lepšie uspokojovať potreby svojich zákazníkov a neustále zlepšovať svoje postavenie na trhu.

KYBERNETES sa zameriava na výskumné úlohy v oblasti riadiacich, komunikačných a informačných systémov pre rôzne typy výrobných spoločností. Výsledkom realizačného procesu „Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied“ je produkt, ktorý je možné zaradiť do kategórií hardvér a softvér. Samotný proces tvorby takéhoto produktu má charakter projektovania. Všetky činnosti sú riadené metódami projektového manažmentu tak, aby zákazník dostal maximálnu kvalitu za reálne ceny a v dohodnutom časovom harmonograme.

Typické produkty procesu:

  • Riadiace systémy technologických procesov
  • SCADA systémy
  • Počítačové siete a komunikačné technológie
  • Kamerové systémy
  • Diagnostické systémy
  • Prototypy špeciálnych zariadení
  • Softvér a hardvér na kľúč
  • Štúdie, projekty, analýzy

Certifikáty

Spoločnosť KYBERNETES s.r.o. vyhovela kritériám a bola ocenená certifikátom ISO 9001:2015, vydaný medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou SN Registrars (Holdings) Limited.
Certifikát je platný pre činnosti výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.“ Spoločnosť taktiež vyhovela požiadavkám pre získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

  KYBERNETES, s.r.o.

Omská 14, 040 01 Košice, Slovenská republika

Prázdny

     +421 905 622 376
     kybernetes@kybernetes.sk
     www.kybernetes.sk

IČO: 36 734 519
IČ DPH: SK2022317297
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s., SK26 1100 0000 0026 2371 1617