Prázdny

KVALITA


 

Systém manažérstva kvality

Spoločnosť KYBERNETES sa rozhodla vytvoriť, zaviesť a trvale udržiavať Systém manažérstva kvality (SMK) v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2015. Viedlo ju k tomu presvedčenie, že s pomocou zavedeného systému manažérstva kvality dokáže ešte lepšie uspokojovať potreby svojich zákazníkov a neustále zlepšovať svoje postavenie na trhu.

KYBERNETES sa zameriava na výskumné úlohy v oblasti riadiacich, komunikačných a informačných systémov pre rôzne typy výrobných spoločností. Výsledkom realizačného procesu „Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied“ je produkt, ktorý je možné zaradiť do kategórií hardvér a softvér. Samotný proces tvorby takéhoto produktu má charakter projektovania. Všetky činnosti sú riadené metódami projektového manažmentu tak, aby zákazník dostal maximálnu kvalitu za reálne ceny a v dohodnutom časovom harmonograme.

Typické produkty procesu:

 • Riadiace systémy technologických procesov
 • SCADA systémy
 • Počítačové siete a komunikačné technológie
 • Kamerové systémy
 • Diagnostické systémy
 • Prototypy špeciálnych zariadení
 • Softvér a hardvér na kľúč
 • Štúdie, projekty, analýzy

Politika kvality

Firma KYBERNETES s.r.o. bola založená začiatkom roku 2007 a radí sa medzi malé podnikateľské subjekty. Úmyslom založenia spoločnosti bolo výskum a vývoj prototypov a zariadení, založených na najnovších metódach a technológiách z oblasti kybernetiky, automatizácie, umelej inteligencie, informatiky a komunikačných technológií do jednotlivých odvetví priemyslu v tuzemsku, ale aj zahraničí.

Od začiatku pôsobenia na trhu spoločnosť úzko spolupracuje s akademickými a vedeckými inštitúciami, participuje v laboratórnych podmienkach pri vývoji nových metód v oblasti moderných riadiacich algoritmov. Spoločnosť je držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V poslednom období je spoločnosť aktívna v riešení výskumných projektov v oblasti sofistikovaných oblastiach kybernetiky, umelej inteligencie, robotiky a meracej automatizačnej techniky.

Pracovný potenciál spoločnosti tvoria najmä vedci a výskumníci z oblasti automatizácie, robotiky, meracej a regulačnej techniky, informatiky a umelej inteligencie. Naši zamestnanci sú pravidelne školení a certifikovaní na implementáciu najnovších riadiacich a informačných technológií,pričom pri vývoji úzko spolupracujeme s akademickými a vedeckými inštitúciami.

Naša spoločnosť poskytuje praxou osvedčené, najmodernejšie a cenovo primerané služby a produkty. Ponúkame naše skúsenosti a vedomosti aj v oblastiach, kde iní váhajú, alebo si netrúfajú.

Snahou spoločnosti KYBERNETES s.r.o. v budúcnosti je neustále zvyšovanie kvality produktov a poskytovaných služieb, znižovanie výrobných nákladov a zvyšovanie produktivity, neustále zlepšovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Predpokladá to vytváranie podmienok pre umožnenie trvalého rastu a udržanie odborníkov, ktorí spoja svoju budúcnosť so spoločnosťou KYBERNETES s.r.o., ktorá im umožní odborný ajpersonálny rast a stabilné zázemie. Toto smerovanie spoločnosti poskytuje rámec na vypracovanie, realizovanie a preskúmanie Cieľov kvality.

Veríme, že dlhodobý cieľ dosiahneme len trvalým zlepšovaním systému manažérstva kvality založenom na:

 • korektných vzťahoch so zákazníkmi i dodávateľmi,
 • vysokej kvalite našich produktov,
 • na trvalom znižovaní nákladov tak, aby zákazník dostal vysokú kvalitu za primerané ceny,
 • spravodlivom zaobchádzaní s každým pracovníkom, diferencovanom hodnotení a odmeňovaní podľa kvality a odbornej  úraovne vykonanej práce.

Spoločnosti KYBERNETES s.r.o. nie je ľahostajný spôsob zlepšovania SMS a neustále preskúmavanie a dosahovanie Cieľov kvality. Spoločnosť preto definovala základné princípy vykonávania procesov spoločnosti:

 • samostatnosť pri plánovaní a rozhodovaní,
 • pracovitosť,
 • záujem o svoju prácu,
 • profesionálny prístup k práci.

Manažment spoločnosti KYBERNETES s.r.o. sa zaväzuje vytvárať primerané podmienky na realizáciu Politiky kvality. Zaväzuje seba, ako aj všetkých zamestnancov:

 • spĺňať požiadavky zákazníkov a prispievať tak k zvyšovaniu spokojnosti zákazníkov,
 • trvalo a systematicky zlepšovať efektívnosť zavedeného systému manažérstva kvality ako aj dodržiavať legislatívne normy a predpisy týkajúce sa produktu,
 • trvalo dodržiavať ustanovenia Politiky kvality ako i celého systému manažérstva kvality.

Všetci zamestnanci firmy sú priamo zodpovední za kvelitu vlastnej práce.

Certifikáty

Spoločnosť KYBERNETES s.r.o. vyhovela kritériám a bola ocenená certifikátom ISO 9001:2015, vydaný medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou Alcumus ISOQAR.
Certifikát je platný pre činnosti výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.“ Spoločnosť taktiež vyhovela požiadavkám pre získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Prázdny

  KYBERNETES, s.r.o.

Omská 14, 040 01 Košice, Slovenská republika

Prázdny

     +421 905 622 376
     kybernetes@kybernetes.sk
     www.kybernetes.sk

IČO: 36 734 519
IČ DPH: SK2022317297
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s., SK26 1100 0000 0026 2371 1617